Składa się na niego ciąg czynności faktycznych i formalno-prawych. Zabezpieczenie sprawnego przebiegu tego procesu wiąże się z koniecznością podjęcia działań z zakresu wielu regulacji prawnych. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie głównych zagadnień prawnych związanych z poszczególnymi etapami realizacji farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

Przygotowanie inwestycji
Zważywszy na zaangażowanie ogromnych środków finansowych oraz długi czas realizacji tego rodzaju inwestycji, etap ich przygotowania staje się jednym z najistotniejszych. Jest to moment, w którym badaniom i szczegółowej analizie poddaje się możliwości zrealizowania danej inwestycji w określonym miejscu, uwarunkowania i wszelkie ryzyka związane z tym przedsięwzięciem.

Pierwszym krokiem winno być znalezienie terenu, na którym możliwe będzie zrealizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Etap ten obejmuje szereg czynności sprawdzających dany teren pod kątem zarówno uwarunkowań technicznych, jak i formalnych. Na tym etapie w szczególności należy wziąć pod uwagę aspekty dotycząc lokalizacji przedsięwzięcia, dokonując jej analizy pod kątem możliwości terenowych, uwarunkowań środowiskowych, czy uzyskania warunków przyłączenia planowanej instalacji do sieci energetycznej. 

Więcej: OZE: sprawdź etapy procesu inwestycyjnego >>>