Od 5 września br. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640). Rozporządzenie określa szczegółowo wymagania, jakie powinny spełniać gazociągi (rozdz. 2), stacje gazowe (rozdz. 3) oraz zespoły gazowe na przyłączu (rozdz. 4), teren, na którym zlokalizowane są tłocznie gazu oraz warunki techniczne dla instalacji technologicznych tłoczni gazu, a także innych urządzeń (rozdz. 5) oraz określa czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu lokalizacji podziemnego magazynu gazu oraz elementy analizy, jaka powinna zostać przeprowadzona przed podjęciem prac nad projektem kriogenicznego magazynu gazu ziemnego (rozdz. 6).

W stosunku do obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055), wprowadzone przez nowe przepisy zmiany obejmują m.in. jednoznaczne określenie, z jakich materiałów można budować sieci gazowe, szczegółowe określenie klas lokalizacji, w jakich możliwe jest budowanie gazociągów oraz wymagań wytrzymałościowych, jakie powinny spełniać sieci gazowe w zależności od klasy lokalizacji, określenie wymagań, jakie należy spełnić przy wykonywaniu skrzyżowań gazociągu z innymi obiektami budowlanymi oraz zmianę i doprecyzowanie odległości pomiędzy gazociągami a innymi elementami infrastruktury podziemnej.

Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie przede wszystkim dostosowują dotychczas obowiązujące przepisy do Polskich Norm oraz obecnego stanu wiedzy technicznej i dostępnych technologii. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia, jego wejście w życie nie wpłynie na dodatkowe koszty i zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie projektowania, budowy i przebudowy sieci gazowych służących do transportu gazu ziemnego.