Od dnia 29 stycznia 2010 r. zacznie obowiązywać nowa regulacja w zakresie środków ochrony prawnej, jakie przysługują uczestnikom polskiego rynku zamówień publicznych. Likwidacja protestu i wprowadzenie w jego miejsce odwołania to bez wątpienia posunięcia, które budzą szerokie wątpliwości wśród ekspertów.
Odwołanie będzie można wnosić do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Co istotne - odwołanie będzie przysługiwać wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub od zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany. Powinno ono wskazywać czynność lub zaniechanie czynności, której wykonawca zarzuca niezgodność z ustawą; zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie wykonawcy oraz określenie okoliczności faktycznych i prawnych, które uzasadniają wniesienie odwołania.
Opracowanie: Anna Stańczuk
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 19 stycznia 2010 r.