Zastosowanie znajdują zatem cywilnoprawne regulacje w zakresie odpowiedzialności deliktowej określające w szczególności zasady powstania takiej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem zasady winy i zasady ryzyka, zakres odpowiedzialności, sposoby określania szkody i zasady jej naprawienia oraz konieczne przesłanki wystąpienia odpowiedzialności, w szczególności wymóg istnienia związku przyczynowego.

Szczególne zasady odpowiedzialności zostały określone m.in.: w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, ustawie z dnia 22 czerwca 2001 o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Ustawy te modyfikują reguły odpowiedzialności deliktowej określone w Kodeksie cywilnym.

Odpowiedzialność natury karnej została określa w m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń oraz innych ustawach, w szczególności ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo ochrony przyrody. Szczególną formę odpowiedzialności karnej przewiduje ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.