Spółka prawa handlowego wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania. Spółka została wezwana do uzupełnienia skargi – przedłożenia dokumentu określającego umocowanie do jej reprezentacji (odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego). Z wezwania wynikało, że dokument powinien zostać przedłożony w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Korespondencja z sądu nie została odebrana przez stronę. Przesyłkę uznano za doręczoną po tym jak dwukrotnie ją awizowano. W zakreślonym terminie spółka nie uzupełniła żądanego dokumentu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę.

Zobacz procedurę w LEX: Usuwanie braków formalnych skargi >

Sąd administracyjny podkreślił, że wniesiona skarga nie spełniała wymogów formalnych. Jednym z nich jest obowiązek wykazania umocowania działających w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych mających zdolność sądową przy pierwszej czynności w sprawie. Skoro strona nie dołączyła takiego dokumentu w terminie, to skargę należało odrzucić, zgodnie z art. 58 par 1 pkt 3 p.p.s.a. – podkreślił WSA.

Postanowienie WSA w Kielcach z 5 listopada 2020 r. w sprawie I SA/Ke 296/20 (LEX nr 3076780).

Komentarz do orzeczenia:

Adwokat Jolanta Musak prowadząca Kancelarię Adwokacką w Krakowie ocenia, że wydane orzeczenie jest prawidłowe. Podkreśla, że nieprzedłożenie dokumentu wykazującego umocowanie do działania w imieniu podmiotu wnoszącego skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z aktualnym kierunkiem orzeczniczym, uznawane jest za brak formalny skargi, którego nie uzupełnienie w terminie obliguje sąd do jej odrzucenia. Powyższe wynika z tego, że bez tego dokumentu nie jest możliwe zbadanie, czy skarga została wniesiona przez uprawniony podmiot.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Dopuszczalność odrzucenia skargi wniesionej do sądu administracyjnego z powodu braku podania numeru PESEL skarżącego >

- Najprostszym sposobem uzupełnienia tego braku będzie zwykle załączenie odpisu z KRS, przy czym musi być on aktualny. Odpis z KRS nie jest jednak jedynym dokumentem, za pomocą którego podmiot wpisany do KRS może wykazać swoje umocowanie. Jeżeli zaszły zmiany osobowe w zakresie reprezentacji podmiotu nieujawnione jeszcze w KRS – wpis w KRS ma charakter deklaratywny - to przedłożyć należy dokument wykazujący tę zmianę, z jego treści powinno wynikać umocowanie do działania w imieniu skarżącego – podkreśla adw. Jolanta Musak.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Skutki nadesłania przez stronę wymaganych odpisów skargi po wyznaczonym terminie >