Zmiana będzie polegała na wprowadzeniu do załącznika do rozporządzenia określającego rodzaje odpadów i ilości odpadów wytwarzane rocznie przez posiadacza odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, czterech dodatkowych pozycji (Lp. 7 do Lp. 10). Zmiany obejmą m.in. takie odpady jak: zużyte żarówki, tonery, czajniki elektryczne itp. elementy eksploatacyjne z urządzeń biurowych, które nie zawierają niebezpiecznych elementów oraz baterie przenośne, tzw. „paluszki” i baterie guzikowe występujące w urządzeniach codziennego użytku. Odpady takie wytwarzane są w każdym przedsiębiorstwie - chociażby w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników, dlatego zwolnienie takich wytwórców odpadów z obowiązku ewidencjonowania, w przypadku gdy ilość wytworzonych odpadów w ciągu roku nie przekroczy 5 kg, jest jak najbardziej uzasadnione.

Załącznik do rozporządzenia, określający listę odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji, rozszerzony zostanie o następujące kody odpadów:

16 02 14 (zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13);

16 02 16 (elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15);

16 06 04 (baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03));

16 06 05 (inne baterie i akumulatory).

Projekt nowelizacji rozporządzenia przekazano pod koniec stycznia do uzgodnień międzyresortowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2015 r.