Pytanie:
Firma chce przekazać używane komputery szkole, która wykorzysta je do celów edukacyjnych. Czy traktować te komputery wtedy jako odpad, czy też nie?

Odpowiedź:
W opisanym przypadku komputery będą przekazywane jako używane produkty, a nie odpady.

Uzasadnienie:
W świetle art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o., odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Odpadem jest więc komputer, którego posiadacz pozbył się i który nie może już być użytkowany w dotychczasowy sposób, więc jest niezdatny do dalszego użytkowania, np. ze względu na stopień zużycia lub uszkodzeń, a także niemożność przywrócenia jego stanu technicznego do stanu umożliwiającego jego używanie. Jeżeli jednak komputer nadaje się do użycia, ale np. dotychczasowy właściciel uznał, że jego stopień zaawansowania technicznego jest niewystarczający, to taki sprawny sprzęt może on przekazać kolejnemu użytkownikowi jako produkt, a nie jako odpad.