Od 1 lipca 2017 r. zacznie obowiązywać jednakowy model selektywnego zbierania śmieci na terenie całego kraju. Zgodnie z nowymi zasadami, odpady z papieru (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) zbierane będą w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier" (§4. ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Dz.U. z 2017 r., poz. 19). Odpady ze szkła ( w tym odpady opakowaniowe ze szkła) w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” (§4. ust. 2 rozporządzenia). Jeżeli odpady ze szkła będą zbierane w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne należy zbierać w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe” (§4. ust. 3 rozporządzenia). Metale i tworzywa sztuczne trafią do pojemnika żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne". Do tego samego pojemnika będziemy wyrzucać opakowania wielomateriałowe (§4. ust. 4 rozporządzenia). Natomiast odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będą zbierane w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” (§4. ust. 5 rozporządzenia).

W przypadku, gdy pojemniki obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, np. w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem tylko w części. Jednakże w nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów mają zastosowanie do worków.

Zgodnie z §5. pkt. 1 i 2, wymóg selektywnego zbierania odpadów zostanie spełniony, jeżeli na terenie gminy frakcje odpadów zbierane będą do pojemników w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz w sytuacji, w której pojemniki i worki zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Ustawa o odpadach. Komentarz
Prof. zw.dr hab. Wojciech Radecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Rozporządzenie przewiduje, że pojemniki należy dostosować do wymogów lub zastąpić pojemnikami spełniającymi wymagania, w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia 1 lipca 2017 r. Ponadto pojemniki stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia należy oznaczyć stosownymi napisami, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

W §6. ust. 3. rozporządzenia przewidziano, że umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z jego przepisami, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Czytaj: PSZOK nie jest obiektem użyteczności publicznej >>>

W uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać, że na konieczność podjęcia prac nad rozporządzeniem miała wpływ Komisja Europejska, która dokonała przeglądu spełniania wymagań dot. gospodarki odpadami w krajach członkowskich na podstawie, którego powstał dokument Mapa drogowa dla Polski, w której jedną z rekomendacji jest zdefiniowanie przez Polskę standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ponadto Komisja Europejska uzależniła przyznanie środków z funduszy europejskich na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 od spełnienia warunków określonych dyrektywami UE.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów