Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, eliminację nielegalnych składowisk odpadów oraz skuteczniejsze unieszkodliwianie i odzysk odpadów.

Akt obliguje gminy do organizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w przypadku, gdy danej nieruchomości nikt nie zamieszkuje, a powstają odpady komunalne, rada gminy może postanowić o ich odbieraniu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego). Nowelizacja zobowiązuje gminy do osiągnięcia w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz do ograniczenia masy ulegających biodegradacji odpadów. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy wprowadzono kary pieniężne.

Celem ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373) jest zapewnienie pełniejszej ochrony zwierząt. Służyć ma temu przede wszystkim poszerzenie katalogu czynów uznawanych za znęcanie oraz doprecyzowanie regulacji dotyczących postępowania ze zwierzętami bezdomnymi. Nowelizacja m.in. precyzuje pojęcie schroniska dla zwierząt, aby zapobiec powstawaniu pozostających poza nadzorem miejsc, w których gromadzi się zwierzęta. Akt prawny zastępuje lakoniczne i błędnie interpretowane brzmienie przepisu zabraniającego nieuzasadnionego i niehumanitarnego zabijania zwierząt wyraźnym zakazem zabijania zwierząt, z wyjątkiem określonych w ustawie przypadków. Nowelizacja obliguje radę gminy do określania w drodze uchwały (corocznie do 31 marca) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Zobacz pełną listę wchodzących w życie aktów prawnych i ich omówienie w dziale Aktualności prawne