Rejestr podmiotów - pierwszy moduł elektronicznej, internetowej Bazy Danych o Odpadach (BDO, pełna nazwa baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) -  został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Za jego uzupełnianie odpowiedzialni są marszałkowie województw. Robią to w oparciu o pisemny wniosek. Jego wzór określają załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego*. Formularze są również dostępne tutaj (na stronie internetowej rejestru),
by je złożyć, przedsiębiorcy musza się liczyć z koniecznością wniesienia opłaty. Jest ona regulowana przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. Natomiast jej wysokość jest uzależniona od rodzaju przedsiębiorcy. Dla mikro wynosi 100 zł, a dla pozostałych 300 zł. Te same wysokości stawek dotyczą opłaty rocznej.

Termin, który upływa 24 lipca jest zarezerwowany dla wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory oraz pojazdy, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, a także wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony oraz oleje i preparaty smarowe. Zgodnie z szacunkami resortu, do uiszczenia opłaty rocznej zobowiązanych będzie ok. 89 tys. podmiotów. Jednakże część z nich, w pierwszym roku funkcjonowania rejestru, będzie z tego obowiązku zwolniona. Ponadto w myśl ustawy z  14 grudnia 2012 r. o odpadach, opłaty rejestrowej nie będzie uiszczał przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), który składając wniosek przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w tym systemie. Przewiduje się, że sfinansowanie obsługi rejestru będącego częścią bazy wymaga około 3,115 mln zł.

Rejestr umożliwiający dostęp do indywidualnego konta BDO jest dostępny pod adresem www.bdo.mos.gov.pl Od 1 stycznia 2019 roku to w nim będzie prowadzona ewidencja odpadów.