Czy, w opisanej sytuacji, firma powinna ponosić opłatę produktową za wprowadzanie na terytorium Polski produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku sprowadzanych z Włoch?


Czy firma działająca na terenie Polski, kooperująca w zakresie dostawy podzespołów mechanicznych z firmą z Włoch i importująca od włoskiej firmy podzespoły w opakowaniach zbiorczych w postaci drewnianych skrzyń (opakowania wielokrotnego użycia, służące jedynie do transportu) powinna ponosić opłatę produktową z tytułu wprowadzenia po raz pierwszy na terytorium naszego kraju produktów w opakowaniach? Nadmieniam jednocześnie, że polska firma nie posiada faktur za zakup opakowań zbiorczych do transportu, a jedynie umowę dzierżawy określonej ilości tych opakowań (będących własnością włoskiej firmy), które cały czas znajdują sie w obiegu pomiędzy firmami.


Odpowiedź:

W opisanym przypadku za uiszczenie opłaty produktowej odpowiada przedsiębiorca, który wewnątrzwspólnotowo nabywa podzespoły mechaniczne we Włoszech, wprowadzając je na rynek polski w opakowaniu transportowym. Jeżeli opakowania te są opakowaniami wielokrotnego użytku, to zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) - dalej u.o.p.g.o., obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych powstaje tylko jeden raz z chwilą pierwszego wprowadzenia tego typu opakowania wraz z produktem na rynek. Przepisy u.o.p.g.o. nie dotyczą wywozu z kraju produktów w opakowaniach.


Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami u.o.p.g.o., obowiązkowi zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych podlegają przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, importują lub wewnątrzwspólnotowo nabywają produkty w opakowaniach. Eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach nie podlega przepisom u.o.p.g.o. Podlega natomiast import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach. W tym przypadku obowiązki nałożone są na dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktu w opakowaniu.

Kolejne zawracanie dzierżawionych opakowań do obrotu i ich ponowne użytkowanie nie powoduje powstania nowych obowiązków w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu tych opakowań.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.