Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .


PINB prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie legalności wykonanej rozbudowy budynku mieszkalnego. W trakcie postępowania nałożono na właściciela nieruchomości obowiązek przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy.


Po przedłożeniu decyzji o warunkach zabudowy i spełnieniu przesłanek wynikających z art. 48 ust. 2 pr. bud. organ nałożył na właściciela nieruchomości obowiązek przedłożenia dokumentów z art. 48 ust. 3 pr. bud.


Po wydaniu postanowienia, właściciel nieruchomości sprzedał nieruchomość na której usytuowana jest przedmiotowa rozbudowa.


Czy w związku ze zmianą właściciela nieruchomości (a co za tym idzie zmianą podmiotu zobowiązanego do wykonania obowiązków wynikających z prawa budowlanego) organ powinien zmienić postanowienie o nałożeniu obowiązku wydane w stosunku do poprzedniego właściciela?

Czy należy uchylić to postanowienie i wydać nowe skierowane już do nowego właściciela?


Czy uzyskana przez poprzedniego właściciela decyzja o warunkach zabudowy pozostaje ważna i czy w takiej sytuacji nowy właściciel może się nią legitymować w celu zalegalizowania inwestycji?

Odpowiedź

Poglądy prezentowane w orzecznictwie administracyjnym w kwestii wyboru adresata obowiązków wymienionych w art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud., w przypadku, gdy inwestor obiektu nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się obiekt objęty postępowaniem organu - są podzielone.


Orzecznictwo administracyjne prezentuje zarówno pogląd twierdzący, że adresatem obowiązków w postępowaniu legalizacyjnym powinien być inwestor nieposiadający praw do nieruchomości jak i pogląd stanowiący, że w przypadku gdy inwestor nie posiada prawa do nieruchomości nakaz kierowany powinien być do właściciela nieruchomości (zob. odpowiedź nr 215414).


Stanowisko o możliwości kierowania postanowienia wydanego na podstawie przepisów art. 48 ust. 2 i 3 pr. bud. do właściciela nieruchomości niebędącego inwestorem zostało zawarte w wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2012 r., VII SA/Wa 1607/12 oraz wyroku WSA w Szczecinie z dnia 8 listopada 2012 r., II SA/Sz 766/12.


Nowy właściciel może być adresatem nakazów w postępowaniu legalizacyjnym


W przypadku uznania przez organ, że w opisanej w pytaniu sytuacji nakazy w postępowaniu legalizacyjnym powinny być kierowane do obecnego właściciela nieruchomości, to konieczne będzie uchylenie postanowienia wydanego w oparciu o przepisy art. 48 ust. 2 i 3 pr. bud. nakładającego obowiązki w stosunku do inwestora rozbudowy.

Postanowienie wydane w oparciu o przepisy art. 48 ust. 2 i 3 pr. bud. jest niezaskarżalne, a zatem nie nabiera ono waloru ostateczności. Ocena i kontrola postanowienia wydanego na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 pr. bud. następuję jedynie przy odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie. Stosownie do poglądu przedstawionego w wyroku NSA z dnia 5 października 2012 r., II OSK 1064/11, przepis art. 77 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) - dalej k.p.a. należy stosować do postanowień wydanych na podstawie art. 48 ust. 3 pr. bud. wobec czego organ może w każdym stadium postępowania, zmienić uzupełnić lub uchylić tego rodzaju postanowienie.


Jeśli zatem organ uzna, że podmiotem, w stosunku do którego należy kierować nakazy w postępowaniu legalizacyjnym nie powinien być inwestor, ale nowy właściciel nieruchomości, wtedy powinien uchylić na podstawie przepisu art. 77 § 2 k.p.a. postanowienie nakładające na inwestora obowiązki wymienione w przepisie art. 48 ust. 3 pr. bud. i wydać nowe postanowienie w stosunku do obecnego właściciela nieruchomości.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .