Z dniem 6 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 784) .

Znowelizowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Wnioski o dofinansowanie prac, które mają zostać przeprowadzone (system prefinansowania) składane są w ramach dwóch naborów – jesiennego oraz wiosennego. Celem nowelizacji jest uniknięcie sytuacji, w której zbiegają się w czasie czynności związane z rozpatrywaniem składanych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosków o udzielenie dotacji w ramach jesiennego naboru wniosków z czynnościami związanymi z zatwierdzaniem rozliczeń wydatkowanych środków, które beneficjenci przedstawiają po zakończeniu roku budżetowego.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym www.samorzad.lex.pl>>>