Przygotowana przez ministra gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej nowelizacja prawa wodnego* i kilku innych ustaw, m.in. prawie ochrony środowiska ma ułatwić uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a także doprecyzować niejasne przepisy. Zgodnie z nią opłaty za usługi wodne nie będą wnoszone, jeżeli jej wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł. W takich przypadkach nie będzie obowiązku wysyłania podmiotom informacji o wysokości opłaty. Kwotę 20 zł przyjęto jako próg opłacalności wysyłania korespondencji w sprawie informacji o wysokości opłaty.

Doprecyzowane zostaną też przepisy dotyczące postępowania uzgodnieniowego dla zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – w przypadku prowadzenia analogicznych postępowań na obszarze pasa technicznego.

Ponadto projekt umożliwia podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu. Zakazuje jednak wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych.

Przede wszystkim jednak liwkiduje obowiązków związanych z ogłaszaniem w prasie lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Po zmianach zostaną skrócone postępowania oraz zmniejszone obowiązki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, które prowadzi wiele postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń wodnoprawnych.
Czytaj więcej o zmianach w prawie wodnym >>

Teraz projekt trafi do Sejmu. Nowela ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.


Nowe Prawo wodne >>