Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii nie przewiduje obowiązującej dotychczas gwarancji zakupu energii elektrycznej po zdefiniowanej cenie, choć rozwiązanie to było uwzględnione w uzasadnieniu projektu ustawy OZE. Ustawowy obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dotyczy jedynie mikroinstalacji.

Jak alarmuje prof. dr hab. Marek Chmaj, zniesienie obowiązku zakupu energii z odnawialnych źródeł energii wprowadza zagrożenie dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Zdaniem Chmaja obowiązek odbioru energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii przez operatora systemu przesyłowego i operatora systemu dystrybucyjnego to za mało, gdyż brak jest regulacji, które obligowałyby do zakupu energii elektrycznej z instalacji OZE innych niż mikroinstalacje.

Wprowadzenie zdefiniowanego obowiązku zakupu energii elektrycznej z instalacji OZE innych niż mikroinstalacje to zdaniem członków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej kwestia „być albo nie być” dla tego sektora. Zdaniem PSEW wejście w życie ustawy OZE w tym kształcie grozi bankructwem przedsiębiorstw inwestujących w energię wiatrową.

Źródło: Gazeta Prawna