Nowa perspektywy niesie za sobą kolejne wsparcie na projekty dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym. – Nie powinny się one ograniczać tylko do metod tradycyjnych. Muszą również uwzględniać metody przyrodnicze – na przykład odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych, gdzie rzeki mogłyby okresowo wylewać, co zredukowałoby zagrożenie dla położonych w dół zlewni terenów zurbanizowanych. Do wsparcia ze środków unijnych 2014-2020 kwalifikować się będą także takie projekty jak przebudowa kanalizacji deszczowej w miastach czy promowanie bardziej oszczędnego gospodarowania wodą – zaznaczyła minister Bieńkowska. Dodała, że finansowane będą również projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Działania związane ze wsparciem gospodarki wodnej będą realizowane na poziomie krajowym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz w regionalnych programach operacyjnych. Na poziomie regionalnym wsparcie dotyczyć będzie głównie projektów z zakresu rozwoju tzw. małej retencji oraz sieci kanalizacyjnych poniżej 10 tys. RLM.