Odpowiedź: jeśli pierwszy rok pracy mija w trakcie miesiąca kalendarzowego, w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia za ten miesiąc należy zastosować przepisy § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.) - dalej r.s.u.w.
 
Uzasadnienie: jak wynika z przepisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) – dalej u.m.w.p., wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do rocznego okresu, wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Chociaż nie wynika to wprost z przepisów autor uważa, że jeśli pierwszy rok pracy mija w trakcie miesiąca kalendarzowego, w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia za ten miesiąc należy zastosować przepisy § 12  r.s.u.w.
Obliczając wynagrodzenie za miesiąc, w którym mija rok zatrudnienia należy obliczyć godzinową stawkę z wynagrodzenia w wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego oraz godzinową stawkę z wynagrodzenia w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Następnie godzinową stawkę obliczoną z wynagrodzenia w wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych w okresie gdy obowiązywało to wynagrodzenie. I podobnie należy postąpić ze stawką godzinową obliczoną ze 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, mnożąc ją przez ilość godzin przepracowanych w okresie gdy pracownik nabył prawo do 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
Przykład
Pracownik zatrudniony jest od 15 maja 2013 r. W pierwszym roku pracy wynagrodzenie pracownika zostało ustalone na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dnia 15 maja 2014 mija okres 12 miesięcy od daty pierwszego zatrudnienia.
Wynagrodzenie za maj:
1344 zł/160 godzin = 8,40 zł
8, 40 zł x 56 godzin (przepracowanych od 1 do 14 maja 2014) = 470,40 zł
1680 zł /160 godzin = 10,50 zł
10,50 zł x 104 godziny (przepracowane od 15 do 31 maja 2014) = 1092 zł
1092 zł + 470,40 zł = 1562,40 zł
Autor: Barbara Tomaszewska