Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła realizację zadań polegających na wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w sześciu urzędach dużych miast oraz sześciu powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.

Najważniejsze nieprawidłowości, przy wydawaniu pozwoleń na budowę przez urzędy miasta, dotyczyły stosowania niejednolitych kryteriów oceny zamierzeń inwestycyjnych oraz różnego rozstrzygania spraw o podobnym charakterze oraz naruszania zasady czynnego udziału stron w postępowaniu i niewykonywania obowiązków nałożonych ustawą Prawo budowlane, co w ocenie NIK, ogranicza skuteczność sprawowania nadzoru budowlanego nad realizacją inwestycji.

Najwyższa Izba Kontroli, wskazuje że istotny wpływ na brak odpowiedniego przygotowania pracowników ma niewielka liczba szkoleń specjalistycznych. W miastach, w których największa liczba urzędników uczestniczyła w szkoleniach (Olsztyn i Poznań), NIK nie stwierdziła błędów przy wydawaniu pozwoleń na budowę domów wielorodzinnych.

Natomiast jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń na użytkowanie przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, NIK dopatrzyła się nieprawidłowości koncentrujących się wokół nieegzekwowania od inwestora obowiązku dostarczenia kompletnej dokumentacji oraz nierzetelnego weryfikowania prawidłowości składanych wniosków.

Ponadto, NIK zwraca uwagę na brak rzetelnej weryfikacji jakości użytych materiałów budowlanych, szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego oraz niepodejmowanie efektywnych działań mających na celu doprowadzenie sprawy do stanu zgodnego z prawem, mimo stwierdzenia nieprawidłowości. 


 
NIK zauważyła, że podobnie jak w urzędach miejskich, główną przyczyną nieprawidłowości jest brak dostatecznie wykwalifikowanych kadr. Pracownicy uczestniczą zbyt rzadko w merytorycznych szkoleniach zewnętrznych (średnio w jednym do dwóch rocznie).

W ocenie NIK, niewykonywanie określonych prawem obowiązków może ugruntować wśród inwestorów przekonanie o niewydolności organów nadzoru budowlanego. W związku z powyższym, Izba zarekomendowała Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa wprowadzenie rozwiązań systemowych, które wzmocnią kadrowo i merytorycznie powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

(NIK/dl)

Czytaj: Wniosek o pozwolenie na budowę będzie prostszy >>>