Odpowiedź: rozliczając czas pracy pracownika niepełnosprawnego w czasie podroży służbowej należy stosować ogólne zasady rozliczania delegacji pamiętając o obniżonych normach czasu pracy tej grupy pracowników.

Uzasadnienie: podróżą służbową jest, zgodnie z art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z poźn. zm.) – dalej k.p., wykonywanie zadania służbowego poza stałym miejscem pracy pracownika lub poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Zgodnie natomiast z art. 128 § 1 k.p. czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Do czasu pracy wlicza się czas realnego wykonywania zadania będącego celem podróży służbowej. Czas podróży służbowej jest zatem zaliczany do czasu pracy o tyle, o ile pracownik podczas tejże podróży wykonywał pracę. Natomiast czas samych przejazdów odbywanych w ramach podróży służbowej nie jest z reguły zaliczany do czasu pracy pracownika.

Od zasady, w myśl której, czas podróży służbowej nie jest czasem pracy, został ustalony jednak wyjątek. Zgodnie, bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 r. (II PK 265/04, OSNP 2006, nr 5-6, poz. 76), czas podróży służbowej zaliczany jest do czasu pracy, o tyle, o ile przypada w harmonogramowych godzinach pracy pracownika. Jeżeli zatem pracownik wskutek podróży służbowej nie może wypracować swojego normalnego czasu pracy, wówczas zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewypracowany z powodu podróży.

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego przebywającego w delegacji pracodawca powinien rozliczać w taki sam sposób jak czas pracy pracowników wykonujących pracę w siedzibie pracodawcy.

Pracodawca delegując pracownika niepełnosprawnego w celu wykonywania zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pamiętać jednak musi, że zobowiązany jest ewidencjonować i rozliczać czas pracy takiego pracownika na takich samych zasadach jak czas pracy innych pracowników świadczących pracę w firmie pracodawcy. Pomimo, że pracownicy wykonują zadania służbowe poza stałym miejscem pracy lub poza siedzibą firmy (są w delegacji), pracodawca ma obowiązek ewidencjonować wszystkie faktycznie przepracowane przez nich godziny.

Czas pracy w trakcie przebywania pracownika w delegacji powinien być rozpisany w taki sam sposób, jak czas zwykłej pracy. W razie problemów z ustaleniem rzeczywistego czasu poświęconego na pracę, pracodawca może zażądać od pracownika złożenia stosownego oświadczenia. Jeżeli zatem w trakcie podróży służbowej pracownik faktycznie wykonywał pracę w wymiarze wyższym niż obowiązująca go 7 godzinna dobowa norma czasu pracy i pracę tę wykaże w swoim oświadczeniu, praca ta stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Pamiętać jednak należy o tym, że do czasu pracy pracodawca zawsze musi zaliczyć tę część delegacji, która przypada podczas zwykłych godzin pracy danej osoby, nawet jeżeli w tych godzinach nie świadczyła ona pracy (nie wykonywała zadań służbowych), a np. jechała na miejsce delegacji.