Bazowym trybem podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach z o.o. jest dokonane tego w drodze stosownej zmiany postanowień umowy spółki odnoszących się do wysokości kapitału zakładowego oraz liczby udziałów, względnie ich wartości (jeśli podwyższenie ma nastąpić w drodze zwiększenia wartości nominalnej istniejących już udziałów). Uchwała wspólników podejmowana w tym trybie wymaga zachowania formy aktu notarialnego oraz wpisania do rejestru przedsiębiorców. Co ważne, również oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego.

Ustawodawca dopuścił również możliwość podwyższania kapitału zakładowego w spółce z o.o. w oparciu o stosowną klauzulę zawartą w umowie spółki. Przedmiotowa klauzula musi określać dwa podstawowe elementy podwyższenia:
– maksymalną jego kwotę,
– termin, do którego wspólnicy mogą skorzystać z tej procedury.
Zapis taki najczęściej przybiera następującą postać: „Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony do kwoty 1.000.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., co nie stanowi zmiany umowy spółki". W klauzuli tej nie ma obowiązku wskazywania jakichkolwiek innych elementów związanych z podwyższeniem, takich jak chociażby osoby, które mają objąć udziały, bądź określenie sposobu podwyższenia.
W odróżnieniu od pierwszego z omówionych trybów, w tym wypadku zarówno uchwała wspólników, jak również ich oświadczenie o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów nie wymagają formy aktu notarialnego. Dla oświadczenia wspólników zastrzeżono wyłącznie formę pisemną pod rygorem nieważności.
Procedury podwyższenia kapitału zakładowego w obu trybach dostępne są w Navigatorze dla Firm.