Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie

Jaka powinna być minimalna odległość zbiornika naziemnego przeciwpożarowego od budynku produkcyjnego i magazynowego?

Odpowiedź
Brak regulacji wskazujących na minimalną odległość zbiornika naziemnego przeciwpożarowego od budynku produkcyjnego i magazynowego.

Uzasadnienie
Analiza obowiązujących przepisów, w szczególności rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - dalej r.p.z.w. i z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - dalej r.o.p.b., a także Polskiej Normy PN-82/B-02857. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne – dalej PN, prowadzi do wniosku, że nie ma obecnie regulacji wskazujących na minimalną odległość zbiornika naziemnego przeciwpożarowego od budynku produkcyjnego i magazynowego.
Można jedynie zauważyć, że zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 3 r.p.z.w. oraz pkt 3.3.1. PN, przeciwpożarowy zbiornik wodny należy sytuować możliwie centralnie w stosunku do chronionych obiektów, a odległość tego zbiornika od chronionego obiektu budowlanego nie powinna być większa niż 250 m.
Tylko na marginesie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z pkt 3.4. PN, zarówno odległość stanowiska czerpania wody (miejsca ustawienia pomp pożarniczych służących do poboru wody ze zbiornika) jak i punktu poboru wody ze zbiornika (miejsca wyprowadzenia ze zbiornika lub studzienki ssawnej przewodów ssawnych) lub studzienki ssawnej (część uzbrojenia zbiornika przeciwpożarowego przeznaczona do poboru wody ze zbiornika), od najbliższego chronionego obiektu nie powinna być mniejsza niż 25 m (40 m, gdy obiektem chronionym jest składowisko materiałów palnych lub budynek ze ścianami o przeszkleniu od strony stanowiska czerpania wody większym niż 70%).
 

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .