Nie będzie zmiany dopuszczalnych wartości gęstości mocy pól elektromagnetycznych na terenie Polski

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji postuluje zmianę dopuszczalnych wartości gęstości mocy promieniowania wysokich częstotliwości z 0,1 W/m2 do 4,5 W/m2, a w zakresie najwyższych częstotliwości do 10 W/m2. Marcin Korolec, podsekretarz stanu w MŚ, pytany o plany zmian legislacyjnych w tym zakresie, wyjaśnił, że zmiany takie nie są obecnie przygotowywane, a sam postulat Izby nie został przedłożony ministerstwu.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określone są obecnie w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883). Ewentualna zmiana służących ochronie środowiska i ludności dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych powinna być poprzedzona przeglądem aktualnego stanu wiedzy naukowej dotyczącej zdrowotnych skutków oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie ludności i środowisko - wskazał Korolec w odpowiedzi na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej.

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 31 lipca 2014 r.

Data publikacji: 31 lipca 2014 r.