Jak podaje Ministerstwo Rozwoju nowelizacja KPA zakłada 3 cele:

1. przyspieszenie postępowań administracyjnych;
 
2. wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami;
 
3. zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa.
 
Jakie rozwiązania zostały wprowadzone?
 
Od teraz przedsiębiorca może szybciej załatwiać swoje sprawy
 
· bezczynność organów lub przewlekłość postępowania będzie można zaskarżyć w przejrzystej procedurze, za pomocą ponaglenia,
· wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie opcjonalny – bez korzystania z niego będzie można złożyć skargę do sądu administracyjnego,
· strona będzie mogła zażądać wydania przez organ II instancji decyzji rozstrzygającej sprawę zamiast tzw. decyzji kasatoryjnej, czyli przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia,
· decyzje kasatoryjne będzie można zaskarżyć do sądu administracyjnego w specjalnej, przyspieszonej procedurze,
· decyzja będzie mogła stać się wcześniej ostateczna dzięki zrzeczeniu się odwołania,v  do KPA wprowadzona zostanie ramowa procedura milczącego załatwienia sprawy zgodnie z żądaniem strony i procedura postępowania uproszczonego, co pozwoli na ograniczenie formalizmu w prostych sprawach.
 
Administracja i obywatele partnerami
 
· mediacja w postępowaniu administracyjnym,
· nowe zasady ogólne – gwarancje praw stron, w tym zwłaszcza zasady rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść strony, pewności prawa, proporcjonalności, bezstronności czy równego traktowania stron,
· obowiązek informowania o niespełnionych przesłankach zanim wydana zostanie decyzja odmowna.
         
Adekwatne kary administracyjne
 
· wskazanie okoliczności, które organ powinien wziąć pod uwagę wymierzając wysokość kary,
· określenie sytuacji, w których organ może albo musi odstąpić od kary i poprzestać na pouczeniu,
· wprowadzenie zasady, zgodnie z którą strona nie może być ukarana, gdy do naruszenia prawa doszło wskutek siły wyższej,vuregulowanie terminów przedawnienia nakładania i egzekucji kar,
·określenie zasad udzielania ulg w zapłacie kar.
 
Aby ułatwić stosowanie nowych przepisów, Ministerstwo Rozwoju opracowało broszurę informacyjną w formie poradnika, który opisuje nowo wprowadzone zasady i instytucje.
Broszura znajduje się na stronie: