Jacek Sasin, minister aktywów państwowych chce usprawnić nadzór właścicielski nad spółkami skarbu państwa. W tym zarządzeniem z 10 lutego 2020 roku powołał Komisję ds. reformy nadzoru właścicielskiego, której został przewodniczącym. Wiceprzewodniczącym jest Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami skarbu państwa. W ramach komisji będzie działało pięć zespołów eksperckich:

  1. Zespół ds. Prawa Koncernowego pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego, która ma przygotować nowe kompleksowe regulacje  relacji pomiędzy spółką matką i spółkami córkami, w tym zakresu odpowiedzialności ich zarządów;
  2. Zespół ds. zwiększenia efektywności Rad Nadzorczych pod przewodnictwem dr Radosława L. Kwaśnickiego, który ma wypracować rekomendacje w zakresie rozszerzenia zakresu uprawnień i obowiązków rad nadzorczych oraz ich członków, w tym w szczególności w zakresie roli rad nadzorczych spółek dominujących w obszarze nadzoru nad majątkiem grupy kapitałowej;
  3. Zespół ds. reformy obowiązków informacyjnych Spółek Kapitałowych, pod przewodniczący: prof. dr hab. Michała Romanowskiego, który ma określić zasady przekazywania informacji dotyczących spółek kapitałowych ich wspólnikom lub akcjonariuszom, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wspólników i akcjonariuszy większościowych oraz spółek kapitałowych z udziałem SP;
  4. Zespół ds. reformy prawa handlowego , pod przewodnictwem dr hab. Piotra Piniora ma zająć się wypracowaniem propozycji reformy instrumentów z obszaru nadzoru właścicielskiego i poprawy efektywności funkcjonowania spółek, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji spółek z udziałem Skarbu Państwa;
  5. Zespół konsultacyjny pod przewodnictwem dr hab. Mirosława Pawełczyka. Jego zdaniem jest pozyskiwanie informacji o potrzebach oraz doświadczeniach interesariuszy.

Czytaj również: Spółki giełdowe muszą szybko opracować polityki wynagrodzeń >>

Szefowie poszczególnych zespołów są jednocześnie członkami komisji. Ponadto w jej skład weszła Agnieszka Gołaszewska, sędzia sądu rejonowego, zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, Filip Ostrowski, dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w MAP oraz Izabela Wojtyczka, jego zastępca. Pierwsze sprawozdanie z prac komisji powinno być gotowe za trzy miesiące.