W ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadzono możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji KNF w stosunku do zagranicznych zakładów ubezpieczeń z UE działających na terytorium Polski w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia.
Uprawnienie to ma być ograniczone jedynie do pilnego przypadku. Podjęte środki mają mieć charakter zabezpieczający i będą obowiązywać do momentu podjęcia odpowiednich działań nadzorczych przez macierzysty organ nadzorczy.

Nowe przepisy stanowią też, że KNF będą przysługiwać wszystkie uprawnienia przysługujące jej w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń bądź krajowych zakładów reasekuracji w tym również do wydania zakazu wykonywania na terytorium Polski działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej.

Zmienione przepisy przewidują też, że regulacje dotyczące terminów na wypłatę odszkodowania oraz odpowiedzialności w razie ich przekroczenia dotyczą również zagranicznych zakładów ubezpieczeń.