Czy dopuszczalne jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność na mocy art. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości?


Małżonkowie przed 2005 r. nabyli prawo użytkowania wieczystego dwóch przyległych działek, które w maju 2005 r. scalili w jedną o numerze 297.

Następnie w 2013 r. działka numer 297 została podzielona na dwie działki o numerach 297/1 i 297/2.

W 2013 r. prawo użytkowania wieczystego jednej z działek zostało zbyte na rzecz nowego użytkownika wieczystego.

Czy jest dopuszczalne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność działki powstałej po podziale na rzecz nowego nabywcy prawa?

W dziale I KW jest zapis dotyczący prawa użytkowania wieczystego - działka jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 6 września 2093 r.

Odpowiedź

Jeżeli poprzednicy prawni aktualnego użytkownika wieczystego pozostawali użytkownikami wieczystymi nieruchomości na dzień 13 października 2005 r., to możliwe jest aktualnie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (ewidencyjnie wydzielonej działki gruntu) w prawo własności.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.) - dalej u.p.p.u.w. osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 u.p.p.u.w. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011 r., II SA/Ol 900/11 "pod pojęciem następstwa prawnego, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, należy rozumieć zarówno następców prawnych na zasadzie sukcesji generalnej, jak i sukcesji syngularnej.

Aby jednak osoba, która nabyła prawo użytkowania wieczystego w drodze sukcesji singularnej mogła żądać przekształcenia nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, podmiot, od którego prawo to nabyła musi spełniać kryteria określone w art. 1 ust. 1, ust. 1a lub ust. 2 powyższej ustawy."