Od czerwca 2013 r. wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii, Finlandii i Turcji, PARP realizuje projekt finansowany z 7 Programu Ramowego, pn.: „COaching and Mentoring of sMEs for Research CommercIALISation and Exploitation”. Jego celem jest przygotowanie i przetestowanie modelu szkoleniowego (coachingowego) dla MSP o wysokim potencjale wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, model ten będzie dotyczył coachingowego wsparcia firm w procesie ich rozwoju, przy założeniu, że rozwój oparty jest o komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych (rozwój poprzez innowacje).
W pierwszym etapie projektu zidentyfikowano funkcjonujące w Europie projekty (modele) coachingowe, wybrano 7 najbardziej interesujących, które następnie poddano bardziej szczegółowym analizom. Na podstawie tych analiz opracowywany jest model (schemat wsparcia), który zostanie poddany testom w trakcie 4-miesięcznego pilotażu. Pilotaż prowadzony będzie w 4 krajach – w Polsce, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. W pilotażu powinno wziąć udział po 15 firm z Polski i z pozostałych 3 krajów.
Obecnie prowadzona jest wstępna rekrutacja przedsiębiorstw oraz coachów do udziału w projekcie.
MŚP dzięki udziałowi w ww. projekcie będą mogły otrzymać nieodpłatne wsparcie coachingowe, którego celem będzie wsparcie tych firm w zakresie komercjalizacji wyników prowadzonych przez nie prac badawczo-rozwojowych. Udział w projekcie jest dla przedsiębiorców bezpłatny. Wsparcie może dotyczyć takich obszarów jak np.: wizualizacja i planowanie sukcesu, przygotowanie firmy i jej głównego produktu/usługi do wejścia na rynek, czy przygotowanie firmy na przyjęcie inwestora zewnętrznego.
Pilotaż odbędzie się pomiędzy 15 stycznia i 30 kwietnia 2014 r. Każda firma biorąca w nim udział zostanie objęta wsparciem coachingowym w wymiarze do 9 dni roboczych. Dokładny zakres wsparcia i czas trwania usługi zostanie ustalony z każdą firmą indywidualnie podczas pierwszej sesji coachingowej. Z każdą z firm zostanie podpisana umowa dotycząca udziału w projekcie – zadanie realizowane przez partnera z Wielkiej Brytanii (PERA Consulting). Umowa będzie zawierała klauzule dotyczące poufności.
Po zakończeniu wszystkich sesji coachingowych firma biorąca w nich udział będzie proszona o dokonanie oceny ich użyteczności. Opinia ta zostanie wykorzystana w celu doprecyzowania ostatecznego kształtu opracowywanego modelu wsparcia. Przetestowany model wsparcia będzie wdrażany w ramach programu Horyzont 2020.