Zgodnie z przepisami art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) – dalej u.t.d., działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi działalność regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.
Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
Wpisu do tego rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten powinien zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile są wymagane;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
4) wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.
Do wniosku należy również dołączyć:
1) program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania;
2) kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację i wiedzę instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców;
3) kopie dokumentów zawierających informacje o:
• warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach albo
• kopię umowy na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy (art. 39g ust. 11 pkt 1 u.t.d.), lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu technicznym do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, posiadającym odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji (art. 39g ust. 11 pkt 2 u.t.d.), wraz z kopią certyfikatu.
• dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. e, wydany przez rzeczoznawcę samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) - dalej p.r.d.
Uwaga
Wraz ze wspomnianym wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym."
Oświadczenie to powinno również zawierać:
• oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
• oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
• podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wymagane warunki do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców spełnia przedsiębiorca, który:
- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określoną przepisami p.r.d., lub spełnia wymagania określone dla tej działalności;
- zapewnia prowadzenie szkolenia:
1) przez osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy, o których mowa w przepisach p.r.d.,
2) przez wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego szkolenia,
3) zgodnie z programem szkolenia;
- posiada:
1) warunki lokalowe,
2) wyposażenie dydaktyczne,
3) miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych,
4) miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych,
5) pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia,
6) szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami nauczania;
- nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
Uwaga!
Przedsiębiorca może nie spełniać wymagań dotyczących obowiązku:
• zapewnienia prowadzenia szkolenia zgodnie z programem przez wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia – w zakresie zajęć teoretycznych,
• posiadania miejsc przeznaczonych do jazdy w warunkach specjalnych.
Zwolnienie z tych obowiązków wystąpi, jeśli przedsiębiorca:
• zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w przepisach u.p.d., lub
• posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, spełniające wymagania określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 39g ust. 12 u.t.d., posiadające odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji.
Zgodnie z przepisami art. 39h u.t.d. nadzór nad ośrodkami szkolenia sprawuje wojewoda.