Pytanie:
Inwestor zlecił wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy budynku użyteczności publicznej. Projekt budowlany i wykonawczy opracowali ci sami projektanci. Na stronie tytułowej i rysunkach projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej brakuje podpisów projektanta. Projekt budowlany zawiera jednak stosowne podpisy tego samego projektanta. Zamawiający przyjął od wykonawcy dokumentację projektową, w tym ww. projekt wykonawczy bez podpisów projektanta. Wykonawca robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiotową dokumentacją oczekuje, że zamawiający uzupełni projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej o podpisy projektanta. W związku z tym powstaje pytanie, czy projekt wykonawczy musi zawierać podpis projektanta.

W ocenie zamawiającego nie ma takiego obowiązku, bowiem z obowiązujących przepisów nie wynika, że projekt wykonawczy musi być podpisany. To właśnie projekt budowlany, a nie projekt wykonawczy jest niezbędnym opracowaniem projektowym, dla którego ustawodawca określił wymagania w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zamawiający w umowie z projektantem nie zaznaczył, że wymagania tego rozporządzenia muszą być stosowane do projektu wykonawczego. Dlatego też w ocenie zamawiającego należy stwierdzić, że nie ma obowiązku wynikającego z przepisów, aby na projekcie wykonawczym zamieszczono podpisy projektanta.

Kto ma rację w przedmiotowej sprawie?
Czy projekt wykonawczy musi zawierać podpisy projektanta?

Odpowiedź:
Na projekcie wykonawczym powinny zostać zamieszczone podpisy projektanta.

Uzasadnienie:

Na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. jedyną dokumentacją projektową zdefiniowaną w przepisach został projekt budowlany. W konsekwencji wszystkie zapisy, w tym dotyczące definicji dokumentacji budowy, samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i uprawnień budowlanych, praw i obowiązków projektanta, odnoszą się jedynie do projektu budowlanego. Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 4 oraz § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego na stronie tytułowej projektu budowlanego należy zamieścić m.in. datę opracowania i podpisy, zaś na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą m.in. datę i podpis.

Rozwinięciem i uzupełnieniem projektu budowlanego jest dokumentacja projektowa powszechnie nazywana projektem wykonawczym, lecz problematyka związana z ta regulacją nie została zawarta w przepisach prawa budowlanego. Pojęcie to natomiast funkcjonuje na gruncie prawa zamówień publicznych a jego źródłem są regulacje rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - dalej r.z.f.d.p. Projekt wykonawczy został tam wymieniony jako jeden z elementów dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, a w treści rozporządzeniu podano jego zakres. Zgodnie z treścią § 5 ust. 4 r.z.f.d.p. wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego. Tym samym, skoro projekt budowlany powinien spełniać pewne wymagania formalne w tym podpisy projektantów, to na podstawie odesłania zawartego w § 5 ust. 4 r.z.f.d.p. podpisy projektantów powinny się też znaleźć na projekcie wykonawczym.

Należy również dodać, że projekt wykonawczy jest dokumentem a dokumenty ze swej natury powinny zawierać podpisy. Poza tym projekt wykonawczy jest podstawą prowadzenia robót budowlanych i zawiera uszczegółowienie projektu budowlanego, w tym rozwiązania opracowane przez projektanta. Czymś naturalnym jest zatem zapewnienie wykonawcy, że dokumentacja, w oparciu o którą ma wykonywać roboty budowlane jest w rzeczywistości opracowaniem osoby posiadającej wymagane uprawnienia, a nie wersją, która nie wiadomo przez kogo została wykonana. Ma to również istotne znaczenie dla ustalenia zakresu praw i obowiązków stron a także zakresu odpowiedzialności projektanta i wykonawcy. Zatem na projekcie wykonawczym powinny zostać zamieszczone podpisy projektanta. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów