Organ nadzoru budowlanego nałożył na spółkę z o.o. obowiązek zabezpieczenia obiektu budowlanego. W związku z niewykonaniem obowiązku organ nałożył grzywnę w celu przymuszenia. Grzywna nie została uiszczona.
Na kogo organ powinien wystawić tytuł wykonawczy celem przymusowego ściągnięcia należności przez naczelnika urzędu skarbowego?
Czy w tytule należy wskazać wszystkich wspólników?

Organ nadzoru budowlanego, który jest wierzycielem winien wystawić tytuł wykonawczy wskazując jako zobowiązanego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że w rubryce nr 9 określającej rodzaj zobowiązanego winien zaznaczyć kwadrat nr 4 "inny podmiot niebędący osobą fizyczną", a w kolejnych rubrykach wypisać dane zobowiązanego.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową o kapitałowym charakterze, mającą osobowość prawną. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być podmiotem praw i obowiązków, może więc zaciągać zobowiązania, może pozywać i być pozywana, może być stroną postępowania administracyjnego, może występować w roli inwestora itp. Należy zauważyć, że z uwagi na okoliczność, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną i działa w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały, ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem. Natomiast wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
W analizowanym stanie faktycznym stroną postępowania – inwestorem jest spółka z. o.o., na którą w związku z niewykonaniem obowiązku zabezpieczenia obiektu budowlanego została nałożona grzywna w celu przymuszenia. Z uwagi na okoliczność, że grzywna ta nie została uiszczona wierzyciel zmuszony jest podjąć czynności zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności, co wiąże się z koniecznością wystawienia tytułu wykonawczego i skierowania go do organu egzekucyjnego, celem wszczęcia egzekucji.
Jak wyżej wskazano, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z uwagi na posiadanie osobowości prawnej - za zaciągnięte zobowiązania i nałożone na nią (również na mocy decyzji/postanowień administracyjnych) obowiązki ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, jest ona bowiem podmiotem praw i obowiązków, a w odniesieniu do analizowanego pytania będzie podmiotem zobowiązanym.
W związku z powyższym wierzyciel wypełniając tytuł wykonawczy winien w rubryce 9 wskazującej rodzaj zobowiązanego zaznaczyć kwadrat nr 4 "inny podmiot niebędący osobą fizyczną" (bo spółka z o.o. to osoba prawna), a następnie wypełnić dane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (siedzibę, REGON, NIP ect.), a nie dane jej wspólników.
Anna Kawecka