Pytanie
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.s.o. wprowadziła zmiany polegające na tym, iż do nauczycieli konsultantów zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym nie będą miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, za wyjątkiem niektórych uprawnień.
Czy nowo zatrudniani nauczyciele konsultanci nadal będą zatrudniani w oparciu o KN, czy też ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.?