Pytanie
Organ właściwy wierzyciela na wniosek dłużników alimentacyjnych wydał w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów decyzję o rozłożeniu na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami oraz decyzję o odroczeniu terminu płatności. W sentencji decyzji ratalnej zaznaczono, iż układ ratalny ulega zerwaniu w przypadku: nieopłacenia którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie, wpłacenia raty w kwocie niższej niż ustalona decyzją, wpłacenia raty bez należnych odsetek ustawowych. Z kolei w decyzji odraczającej w sentencji wskazano termin do jakiego odracza się płatność oraz termin od którego należność staje się natychmiast wymagalna.
1. Co zrobić z decyzją ratalną w sytuacji, gdy dłużnik nie płaci rat w terminie, płaci raty w kwocie innej niż ustalona bądź zaprzestał realizacji tej decyzji?
2. Co zrobić z decyzją odraczającą, gdy upłynął termin odroczenia, a dłużnik nie uregulował należności pomimo zastrzeżenia, iż po terminie odroczenia należność staje się natychmiast wymagalna?
3. Czy przed skierowaniem sprawy do egzekucji administracyjnej należy wyeliminować takie decyzje z obrotu prawnego poprzez uchylenie ich, czy też tracą one moc wiążącą z uwagi na zawarte w sentencji warunki?