Jednakże inwestor i wykonawca będą mogli określić, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przy pomocy oznaczonego podwykonawcy. Umowa w tym zakresie będzie mogła być zawarta wraz z umową o roboty budowlane bądź już w trakcie jej wykonywania. Zawarcie tej umowy będzie równoznaczne ze zgodą inwestora na wykonywanie konkretnych robót przez danego podwykonawcę oraz solidarną odpowiedzialnością inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Nadto projekt proponuje, by solidarna odpowiedzialność powstawała także w przypadku zgłoszenia inwestorowi danego podwykonawcy wraz z określeniem szczegółowego przedmiotu wykonywanych przez niego robót. Jeżeli inwestor nie złoży sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia zakresu robót, jakie mają być wykonane przez podwykonawcę, będzie obowiązywało domniemanie, że zgodę taką wyraził.

Zakres odpowiedzialności inwestora będzie zależał od tego, czy wykonawca jest obowiązany do zaspokojenia swego długu wynikającego ze zobowiązania z umowy z podwykonawcą. Ograniczona będzie ona przy tym tylko do szczegółowego przedmiotu robót wskazanego w doręczonym mu zgłoszeniu lub w umowie zawartej z wykonawcą. Przepis ten będzie miał bezwzględnie obowiązujący charakter.

Wyższy próg wartości roszczeń w postępowaniu uproszczonym

Według projektu górny próg wartości przedmiotu sporu w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym zostanie podniesiony z obecnych 10.000 zł do 20.000 zł.

Zmiany w postępowaniu grupowym
Projekt rozszerza możliwość dochodzenia w postępowaniu grupowym na roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Ponadto będzie możliwość dochodzenia roszczeń o ochronę dóbr osobistych wynikających z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Inne proponowane zmiany w ustawie mają doprowadzić do skrócenia długości rozpoznawania spraw w postępowaniu grupowym, zwłaszcza w pierwszej fazie, w której sąd rozstrzyga o dopuszczalności postępowania grupowego, zmniejszenia skali trudności i uciążliwości dochodzenia świadczeń pieniężnych w postępowaniu grupowym oraz wyeliminować ryzyko nieuzasadnionego obciążania powoda kaucją na zabezpieczenie kosztów procesu.

Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym
Projekt zakłada, że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ustanawiające zakaz zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu będzie stanowić podstawę wpisu w księdze wieczystej ostrzeżenia o zakazie zbywania tego prawa. Co istotne, sąd wydający zabezpieczenie przekaże postanowienie sądowi wieczystoksięgowemu, który dokona wpisu z urzędu. Czynność prawna sprzeczna z wpisanym zakazem będzie nieważna.

Ponadto nieważne będą również czynności prawne dotyczące nieruchomości, co do których wydano zabezpieczenie, ale z braku księgi wieczystej nie mogło być ono ujawnione. Wydłużony zostaje okres upadku zabezpieczenia roszczeń po wygraniu sprawy przez powoda - do dwóch miesięcy.

Zasadnicza część ustawy wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2017 r.

Opracowanie: Marek Sondej

Źródło: www.sejm.gov.pl

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów