W trakcie wizyty w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim zakres działań służby geodezyjnej i kartograficznej przedstawił Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju. W liście intencyjnym starostowie powiatów należących do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązali się do opracowania programów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, których celem będzie stworzenie nowoczesnych, cyfrowych baz danych. Środki pochodzące z wpływów z tytułu udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostaną przeznaczone przez Rady Powiatów na prowadzenie tego zasobu, a zwłaszcza na modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Główny Geodeta Kraju zadeklarował podjęcia starań o pozyskanie środków na budowę Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) w ramach 7. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jeszcze w obecnej perspektywie finansowej. Tworzenie nowoczesnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest jednym z priorytetowych działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę m. in. dla planowania przestrzennego, określania wymiaru podatków i świadczeń, a także oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych oraz wielu innych zadań podejmowanych zarówno przez organy administracji publicznej jak i przedsiębiorców.

Źródło: www.gugik.gov.pl