Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Jak należy zakwalifikować oczyszczone wody z oczyszczalni ścieków stanowiące mieszaninę wód opadowych oraz ścieków z mycia kół pojazdów opuszczających halę magazynowania odpadów niebezpiecznych?

Jakie pomiary powinien wykonywać podmiot wprowadzający te wody do kanalizacji opadowej innego podmiotu?

Jak powinny naliczać opłatę za korzystanie ze środowiska poszczególne firmy?

Czy odbiorca wód (firma wprowadzająca wody do rzeki) będzie musiała dokonać zmian w swoim pozwoleniu wodnoprawnym?


Odpowiedź:

Opisana mieszanina będzie stanowiła ściek przemysłowy w rozumieniu definicji zawartej w art. 9 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod. Jednocześnie biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, którą jest mycie kół pojazdów przewożących odpady niebezpieczne, należy spodziewać się, że powstające wówczas ścieki technologiczne mogą zawierać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Z tej przyczyny wprowadzający mieszaninę tego rodzaju ścieków ze ściekami opadowymi, czyli ściek przemysłowy, do cudzych urządzeń kanalizacyjnych, oprócz posiadania umowy cywilnej regulującej kwestie korzystania z cudzych urządzeń, musi brać pod uwagę wymóg posiadania szczególnego pozwolenia wodnoprawnego wydawanego w trybie art. 122 ust. 1 pkt 10 pr. wod. O tym, jakiego rodzaju pomiary ma prowadzić podmiot wprowadzający swoje ścieki przemysłowe do obcej kanalizacji, powinny zadecydować zapisy umowy cywilnej zawartej pomiędzy dostawcą a odbiorcą tych ścieków, gdzie właściciel systemu może określić swoje wymagania jakościowe i ilościowe dla ścieków dostawcy.

Generalnie mam wątpliwości co do planowanego rozwiązania, które ma prowadzić do podłączenia ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej. Jeżeli chodziłoby tu o sieć miejską, decydujące byłyby przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) – dalej u.z.w.o.ś. Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.z.w.o.ś., zabronione jest wprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.

Wprawdzie cytowane regulacje u.z.w.o.ś. nie obejmują systemów opadowych należących do innych podmiotów gospodarczych, jednak zasadniczo nie powinno się wprowadzać ścieków przemysłowych (nawet oczyszczonych) do infrastruktury, która ma służyć wyłącznie do zbierania wód opadowych.

Rozważając hipotetycznie sytuację, że ścieki te zostaną jednak skierowane do systemu rozdzielczego innego podmiotu gospodarczego, należy zdawać sobie sprawę z dalszych konsekwencji tego rozwiązania.

Jeżeli bowiem właściciel ww. systemu posiada własne pozwolenie wodnoprawne, to wraz z przyjęciem do niego ścieków przemysłowych powinien liczyć się ze zmianą tego pozwolenia (zmieni się charakter ścieków odprowadzanych z tego systemu, nie będą to już ścieki opadowe, tylko przemysłowe). Ponadto, podmiot ten będzie ponosił innego rodzaju opłaty za korzystanie ze środowiska. Nie będzie to już zryczałtowana opłata za wody opadowe w rozumieniu art. 295 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., tylko opłata za ścieki przemysłowe, o której mowa w art. 295 ust. 1 i 2 p.o.ś.

Firmy wprowadzające swoje ścieki opadowe do tego systemu nie będą bezpośrednio korzystającymi ze środowiska, jednakże z racji korzystania z cudzej infrastruktury powinny rozliczać się z jego właścicielem w sposób określony we wzajemnych umowach cywilno-prawnych. Dla dokonywania rozliczeń firmy te powinny wykazywać właścicielowi systemu zbiorczego wielkość i rodzaj zagospodarowania własnych terenów utwardzonych, z których pochodzą wody opadowe.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .