Dokument przygotowano na podstawie przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej. Zgromadzone informacje ukazują skalę zadłużenia przedsiębiorców i służą ustaleniu potencjalnej wielkości pomocy publicznej. Część przedsiębiorców, posiadających zaległości we wpłatach na rzecz sektora finansów publicznych, nie mogąc uregulować ww. zaległości występuje o udzielenie pomocy publicznej – np. w formie rozłożenia na raty czy odroczenia terminu płatności.
Zaległości przedsiębiorców na 31 grudnia 2011 roku, łącznie z zaległościami, które na skutek działań podjętych przez organy zobowiązane do poboru należności nie uległy przedawnieniu wyniosły 41 153 mln zł, co stanowi 2,69 proc. PKB za rok 2011.
Zaległości przedsiębiorców prowadzących czynnie działalność gospodarczą na 31 grudnia 2012 r., łącznie z zaległościami, które na skutek działań podjętych przez organy zobowiązane do poboru należności nie uległy przedawnieniu, wyniosły 50 166 mln zł, co stanowi 3,14 PKB za rok 2012. Największe zaległości odnotowały organy skarbowe – 48,06 proc. całości, ZUS – 37,13 proc., jednostki samorządu terytorialnego – 8,2 proc. oraz organy celne - 5,66 proc. całości.
Z przedstawionych danych wynika, że największy przyrost zaległości w stosunku do roku 2011 odnotował ZUS – o 3,8 mld zł, organy skarbowe – o 3,75 mld zł oraz jednostki samorządu terytorialnego – o 1,2 mld zł.
Największą natomiast dynamikę wzrostu zaległości od 2011 r. odnotowują jednostki samorządu terytorialnego – tu zaległości wzrosły o 41 proc.
Organy podatkowe podejmowały wiele czynności, których celem było wyegzekwowanie zaległości, m.in. przez wpisy do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, składanie wniosków do sądu o wyjawienie majątku dłużnika, wszczynanie postępowań egzekucyjnych, występowanie do sądów o ogłoszenie upadłości, zajęcie rachunków bankowych.
Do podstawowych przyczyn niemożności egzekwowania zaległości należą:
- brak możliwości zaspokojenia zaległości z posiadanych przez dłużników składników majątkowych, w tym brak składników o wartości licytacyjnej,
- brak środków na rachunkach bankowych,
- niska wartość posiadanych nieruchomości,
- wykorzystywanie przez dłużników majątku nie podlegającego egzekucji (dzierżawa, leasing),
- utrudniony kontakt z podatnikami (zmiana miejsc zamieszkania lub pobytu),
- wydłużenie czasu postępowań sądowych,
- brak możliwości egzekucji z majątku osób trzecich.