O dotację w formie dofinansowania bądź pożyczki na usuwanie azbestu można starać się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten rok zarezerwowano 5,5 mln zł.

– Mamy na Mazowszu duży problem z azbestem. Trzeba pamiętać o tym, że jest to produkt, który trzeba zlikwidować z naszych domów, z naszych budynków – przypomina wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.  Samorząd Województwa Mazowieckiego poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dba, aby znalazły się na to środki. Do 30 września br. można ubiegać się o wsparcie – dodaje.

Największe ilości azbestu zinwentaryzowano w powiatach ostrołęckim (ponad 60 tys. ton), radomskim (ponad 56 tys. ton), mińskim (ponad 44 tys. ton), siedleckim (ponad 42 tys. ton), grójeckim (ponad 39 tys. ton) i ostrowskim (ponad 36 tys. ton). Wśród miast powiatowych najwięcej wyrobów azbestowych zlokalizowano w Warszawie, gdzie do unieszkodliwienia wciąż pozostaje ponad 24 tys. ton. Na drugim miejscu plasuje się Płock (ponad 5 tys. ton). Najlepiej natomiast wypada Radom (ponad 1 tys. ton).

Za usunięcie wyrobów zawierających azbest odpowiadają właściciele obiektów. Jednak pierwszym etapem jest przeprowadzenie gruntownej inwentaryzacji, a następnie przygotowanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego ich usunięcia.

Zbieranie informacji o ilości i miejscu składowania wyrobów azbestowych, a także kontrolowanie i ewentualne usuwanie dzikich wysypisk leży w gestii wójtów, burmistrzów i prezydentów. Urzędy gmin i miast odpowiedzialne są również za wprowadzanie danych zawierających azbest, których właścicielami są osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, do bazy odpadowej. Gminy i powiaty opracowują także programy usuwania wyrobów zawierających azbest. Na poziomie województwa przyjęto program usuwania azbestu z terenu województwa mazowieckiego (załącznik do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami).

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Dofinansowanie na usuwanie azbestu można uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Oferuje on dwie formy wsparcia – dotację lub pożyczkę. O pomoc mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki podległe, osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 85 proc. kosztów kwalifikowalnych (w przypadku dotacji) lub 100 proc. kosztów kwalifikowalnych (w przypadku pożyczki). Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają na użytkowanie wyrobów azbestowych do końca 2032 r.

Źródło: www.mazovia.pl, stan z dnia 4 marca 2016 r.