W ciągu ostatniego roku ukazały się dwa nowe rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, dotyczące organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także geodezyjnych baz danych uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. Oba te zagadnienia poruszone zostaną podczas bloków tematycznych, które poprowadzą m.in. przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

W trakcie szkolenia pracownicy Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odniosą się również do zmiany w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów, która spowodowała powrót nadzoru instancyjnego do wojewody. W związku z tym zaprezentowana zostanie nowa perspektywa scalania i wymiany gruntów na lata 2014-2020. Natomiast przedstawiciele Geodety Województwa Mazowieckiego opowiedzą o realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Ważnym punktem szkolenia będzie podsumowanie prac dotyczących weryfikacji bazy danych państwowego rejestru granic (PRG) i powierzchni jednostek podziałów terytorialnego kraju. Jest to niezwykle istotne zadanie, angażujące służbę geodezyjną w całej Polsce oraz wiele organów administracji państwowej, m.in. Komendę Główną Policji, Lasy Państwowe, Straż Graniczną, ministerstwa transportu, finansów i sprawiedliwości czy też Główny Urząd Statystyczny.

Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działa w imieniu wojewody jako kierownik inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. Do jego zadań należy m.in. kontrolowanie stosowania przepisów geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowanie lokalnych systemów informacji o terenie.

Źródło: www.mazowiecie.pl