Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Dostosować ma on polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami. W Polsce odpowiednikiem obligacji zabezpieczonych są listy zastawne emitowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych >

Wiceminister finansów Piotr Patkowski tłumaczył podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie, że nowe przepisy mają upowszechnić zastosowanie listów zastawnych oraz chronić nabywców takich papierów. Listy zastawne to papiery wartościowe emitowane przez banki hipoteczne, które mają na celu pozyskanie wierzytelności opartej na kredytach hipotecznych udzielanych przez przedmiotowy bank.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Co się zmieni

Najważniejsze rozwiązania:

  • wprowadzenie definicji listu zastawnego, odwołującą się do mechanizmu podwójnego regresu, który zapewnia inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,
  • rozszerzenie zakres informacji, które zawarte będą w warunkach emisji listów zastawnych,
  • określenie zasad stosowania przez banki krajowe oznaczeń „europejska obligacja zabezpieczona” i „europejska obligacja zabezpieczona" (premium), 
  • *ustanowienie warunków umożliwiających zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych.

Projekt zawiera również inne zmiany mające przede wszystkim na celu:

  • poprawę instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, które w szczególności mają przynieść korzyści dla akcjonariuszy mniejszościowych, zwiększając ochronę ich interesów;
  • zwiększenie skuteczności działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w obszarze przymusowej restrukturyzacji, m.in. poprzez przepisy dotyczące zasad i trybu emisji obligacji własnych przez BFG na realizację przewidzianych w ustawie celów;
  • umożliwienie stworzenia i funkcjonowania sytemu ochrony instytucjonalnej w sektorze banków komercyjnych w formie spółki akcyjnej, stanowiącego nowoczesny sposób ochrony płynności finansowej i wypłacalności uczestniczących w nim banków.

 

Czytaj też: