Odpowiedź:
W podanym stanie faktycznym, właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej jest starosta, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud.

Uzasadnienie:
"Rów Krzycki" jest kanałem, dlatego też należy zaliczyć go, wraz z budowlami związanymi z nim funkcjonalnie, do urządzeń melioracji wodnej podstawowej określonych przez art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - dalej pr. wod.

Kompetencje wojewody jako organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszego stopnia określa art. 82 ust. 3 pr. bud. Art. 82 ust. 3 pkt 2 pr. bud. tego przepisu mówi m.in. o obiektach i robotach budowlanych melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi. Należy rozważyć czy most może zostać zakwalifikowany do którejś z wymienionych kategorii.

Art. 72 ust. 1 pr. wod. do zamkniętego katalogu obiektów melioracji podstawowej zalicza kanały z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie. Most nie jest funkcjonalnie związany z kanałem. Zakwalifikowanie do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zachodzi nie tylko poprzez określenie rodzaju obiektu, ale także spełnienie określonych w art. 70 ust. 1 pr. wod. funkcji. Most nie spełnia funkcji wymienionych w tym przepisie.

Natomiast przepis art. 9 ust. 1 pkt 19 pr. wod. wymienia obiekty służące kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich. Mosty nie zostały wymienione w tym przepisie, a zatemnie służą one kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich.
Budowle mostowe nie znajdują się zatem w zakresie kompetencji wojewody określonych w art. 82 ust. 3 pkt 2 pr. bud. 

Autor: Sylwia Stępień

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami