Odpowiedź:
By odpowiedzieć na zadane pytanie, sięgnąć należy do regulacji pozaprawnych, wynikających z dendrologii.

Przykładowe rodzaje drzew występujących w Polsce naturalnie (rodzaje rodzime) to: dąb, buk, brzoza, czeremcha, jabłoń, jarząb, jesion, olsza, głóg, grab, topola, klon, lipa, wierzba, wiąz, wiśnia, sosna, świerk, jodła, modrzew, cis.

Uzasadnienie:
W oparciu o art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. ustawodawca dokonał zdefiniowania użytych w ustawie określeń. W przepisie art. 5 pkt 26a i pkt 26b u.o.p. znajdujemy definicje legalne drzewa i krzewu.

Ustawodawca za drzewo uznaje wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny (art. 5 pkt 26a u.o.p.), natomiast za krzew - wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem (art. 5 pkt 26b u.o.p.).

By odpowiedzieć na zadane pytanie, sięgnąć należy do regulacji pozaprawnych, wynikających z dendrologii, które przenieść należy na grunt przytoczonych wyżej definicji.

Należy przyjąć, posługując się znaczeniem przymiotnika "rodzimy", że chodzi o te drzewa, które naturalnie rosną na terenie Polski i z jej flory się wywodzą. Przeciwieństwo stanowią gatunki obce, które mają inne niż polskie pochodzenie.

Przykładowe rodzaje drzew występujących w Polsce naturalnie (rodzaje rodzime) to: dąb, buk, brzoza, czeremcha, jabłoń, jarząb, jesion, olsza, głóg, grab, topola, klon, lipa, wierzba, wiąz, wiśnia, sosna, świerk, jodła, modrzew, cis.

Warto też mieć na uwadze zapisy u.o.p., które wymieniają niektóre gatunki drzew rodzimych np. art. 83f, art. 86 u.o.p.). Nadto należy mieć na względzie cel nasadzeń następczych, jakim jest kompensacja przyrodnicza za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym rozumie się przez to zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.

Skoro zatem celem jest między innymi przywrócenie równowagi przyrodniczej na danym terenie, w każdy wypadku należy mieć na uwadze specyfikę terenu, na którym mają być dokonane nasadzenia zastępcze, tj. jaki rodzaj drzew rodzimych wybrać tak, by na tym terenie została przywrócona lub zachowana owa równowaga. 

Autor: Anna Hejnar-Zawisza

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami