Pytanie
Kto może w przypadku długotrwałej nieobecności kierownika OPS - spowodowanej chorobą wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o udzielenie upoważnienia dla pracownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej (obecnie upoważniony jest tylko jeden pracownik zarówno do świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego)?
Czy wójt, burmistrz, prezydent miasta może upoważnić taką osobę bez wniosku kierownika, kierownik jest niezdolny do pracy i nie może złożyć takiego wniosku?
Czy wójt, burmistrz, prezydent miasta może podpisywać decyzje z zakresu pomocy społecznej, jeśli udzielił upoważnienia kierownikowi OPS?
Zgodnie z art. 110 ust. 7 u.p.s. wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Ustęp 8 art. 110 u.p.s. stanowi, że upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, może być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika OPS.