Pytanie
Kto jest właściwy do wydzierżawienia do celów rybackich jeziora będącego wodą stojącą, a zatem - stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.), nie wchodzącego w skład obwodu rybackiego - jeśli według zapisu w ewidencji gruntów działka pod jeziorem stanowi własność Skarbu Państwa i jest w zarządzie PGL Lasy Państwowe nadleśnictwo X?
Zgodnie z art. 217 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod., z dniem wejścia w życie ustawy stanowiące własność Skarbu Państwa wody oraz grunty pokryte tymi wodami przechodzą w trwały zarząd odpowiednio - urzędów morskich, RZGW, parków narodowych, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 1-3 pr. wod., przejście mienia, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, na wniosek zainteresowanego, właściwy starosta.
Stosownie zaś do art. 11 pr. wod., prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 13, wykonują minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, Prezes KZGW, dyrektor parku narodowego, marszałek województwa.
Artykuł 11 ust. 1a pr. wod. stanowi, że organy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, mogą powierzyć nadleśniczemu, w drodze porozumienia, na jego wniosek, wykonywanie uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c oraz lit. e i pkt 4, oraz określonych na podstawie ust. 3, znajdujących się w granicach nadleśnictwa.
Według art. 11 ust. 1b pr. wod., w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1a, określa się zakres uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa powierzonych nadleśniczemu.'
Żaden z ww, organów nie zawarł porozumienia z nadleśniczym, nikt też nie złożył wniosku o którym mowa w art. 217 ust. 2 pr. wod.
Kto zatem jest właściwy w sprawie wydzierżawienia tego jeziora do celów prowadzenia gospodarki rybackiej?