Możliwość zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat uzyskają rodziny posiadające co najmniej trójkę dzieci również w przypadku, gdy nabywany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny budowany w celu poprawy warunków mieszkaniowych nie jest pierwszym mieszkaniem kredytobiorcy. Nowelizacja dotyczyć będzie również ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 1114) zwiększające w latach 2024-2032 roczne kwoty maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na dopłaty do rat bezpiecznych kredytów.

 

Rząd przedstawił zasady programu "Mieszkanie na start", zastąpi kredyt 2 proc. >>

 


Proponowane rozwiązania nowego programu:

 • kredyt hipoteczny na pierwsze własne mieszkanie (w przypadku rodzin z co najmniej 3 dzieci również na zakup lub budowę mieszkania bez konieczności spełnienia tego warunku) będzie udzielany w walucie polskiej, na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy (w przypadku stosowania dopłat do rat w okresie stosowania dopłat oprocentowania jako okresowo stała stopa procentowa);
 • w przypadku kredytu udzielonego w ramach programu jako kredyt konsumencki na sfinansowanie partycypacji lub wkładu mieszkaniowego okres spłaty kredytu nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat;
 • - możliwość uzyskania gwarancji spłaty części kredytu udzielonej przez BGK (do łącznej kwoty wkładu własnego kredytobiorcy i objętej gwarancją części kredytu hipotecznego nie wyższej niż 200 tys. zł), również w stosunku do kredytu mieszkaniowego będącego kredytem konsumenckim zaciągniętym w celu sfinansowania wkładu mieszkaniowego lub partycypacji w kosztach budowy lokalu w społecznych zasobach mieszkaniowych;
 • wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od ilości dzieci znajdujących się w gospodarstwie domowym - od 1,5% dla gospodarstw domowych, w których skład nie wchodzi żadne dziecko do 0 proc. dla gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci;
 • stopa 0 proc. na partycypację lub wkład mieszkaniowy;
 • mając na względzie cel, jakim jest wsparcie w uzyskaniu pierwszego mieszkania, wprowadzony zostanie limit wieku dla singla wynoszący 35 lat. W pozostałych przypadkach nie wprowadza się limitu wieku.

 

Kryterium dochodowe

Proponuje się podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa w stopniu dającym możliwość przyjęcia w ustawach budżetowych takich kwot zasilenia Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który dawał będzie możliwość udzielenia w latach 2024-2025 łącznie ok. 100 tys. kredytów, przy założeniu, że średnia kwota kredytu udzielanego w każdym z lat realizacji programu wynosi 410 tys. zł. Wraz z wprowadzeniem nowego programu kredytów mieszkaniowych #naStart zakończona zostanie możliwość udzielania przez banki rodzinnych kredytów mieszkaniowych oraz bezpiecznych kredytów 2%, z zachowaniem praw nabytych przez dotychczasowych kredytobiorców obu programów.

 

Warunkiem uzyskania dopłat do rat ma być kryterium dochodowe oparte o próg podatkowy (120 tys. zł brutto). Kryterium to będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego:

 • 10 tys. zł brutto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 18 tys. zł brutto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 23 tys. zł brutto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,
 • 28 tys. zł brutto miesięcznie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, 
 • 33 tys. zł brutto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Przekroczenie limitów nie oznaczać będzie wykluczenia z programu – dopłaty zostaną odpowiednio pomniejszane. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata była pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego o 25 groszy. 

 

Baza cen transakcyjnych

Projekt zakłada utworzenie centralnej bazy danych, w której gromadzone będą bieżące informacje o liczbie transakcji i cenach transakcyjnych na rynku mieszkaniowym. Baza danych byłaby uzupełnieniem rozwiązań przewidujących wsparcie kredytobiorców w nabywaniu własnego mieszkania, umożliwiając porównywanie ofert rynkowych z realnymi cenami transakcyjnymi na danym rynku lokalnym. Pozwoliłaby również na prowadzenie analiz dotyczących np. wpływu proponowanych instrumentów wsparcia kredytobiorców na rynek mieszkaniowy. Dodatkowo, projektowana baza danych uzupełni rozwiązania zapewniające ochronę praw nabywców na rynku mieszkaniowym.