Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia dotyczącego uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

Do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii (Dz. U. Nr 179, poz. 1107).

Zmiana wynika z faktu wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy dnia z 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz utratą mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865). Obecnie definicje kategorii kwalifikacji w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi znajdują się w art. 50 ust. 1 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, stąd wynika konieczność zmiany § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 września 2008 r.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że test umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii będzie przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Do tej pory egzamin przeprowadzała Główna Geologiczna Komisja Egzaminacyjna powołana na podstawie przepisów nieobowiązującego już rozporządzenia.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 30 maja 2012 r.

Data publikacji: 30 maja 2012 r.