Jak wskazuje organizacja, strategiczne znaczenie dla kierunków rozwoju krajowego sektora energetycznego, paliwowego i gazowego mają: Polityka Energetyczna Państwa 2040 (PEP 2040) oraz Krajowy Plan w Dziedzinie Energii i Klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK). Z uwagi na ich kluczową rolę, POB wyraża oczekiwania powyborcze dotyczące aktualizacji obu dokumentów i uwzględnienia w ich nowych celach i treściach dużo większej roli dla branży biometanowej. 

- Pomimo że Krajowy plan na rzecz energii i klimatu oraz Polityka energetyczna Polski zostały opracowane stosunkowo niedawno, w 2019 i 2021 roku, to z uwagi na dynamiczne zmiany zachodzące na światowym rynku energii i paliw oraz rosnącej roli biometanu, część ich postanowień zdążyła stracić na aktualności. Rekordowy wzrost cen energii, spotęgowany agresją militarną Rosji na Ukrainę, wymusił podjęcie radyklanych kroków w zakresie dywersyfikacji kierunków dostaw surowców do Polski. To właśnie biometan coraz częściej wskazywany jest w Unii Europejskiej jako możliwe źródło uzupełnienia zaopatrzenia w coraz droższy i trudniej dostępny gaz ziemny - podkreślił Michał Tarka, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Polskiej Organizacji Biometanu.

POB przygotował najnowszą analizę pt. „Biometan w polskiej polityce energetycznej” (dostępny na stronie internetowej POB) omawiającą potrzebny zakres, tryb i harmonogram planowanych aktualizacji PEP2040 oraz KPEiK w odniesieniu do kwestii istotnych dla rozwoju rynków biogazu i biometanu. W opracowaniu przedstawiono także wnioski płynące z dostępnych publicznie analiz, scenariuszy i wytycznych, mogące wspomóc dokonanie korekty w planowaniu strategicznym w zakresie paliw zdekarbonizowanych i wzmacniając rolę zielonego odnawialnego paliwa, jakim jest biometan.

 

Konieczna aktualizacja planów 

W opracowaniu POB wskazano również na fakt, że do 8 listopada br. już 21 państw członkowskich UE opublikowało zaktualizowane projekty krajowych planów dla energii i klimatu (KPEiK). Wśród nich nie znalazła się Polska. Polska Organizacja Biometanu apeluje o jak najszybsze podjęcie działań w tym zakresie.

Polska Organizacja Biometanu postuluje wpisanie do PEP2040 i KPEiK minimalnych celów produkcji biometanu na poziomie co najmniej 2 miliardów m(3) na rok 2030 (potencjał wynosi około 3 miliardów m3) oraz 5 miliardów m(3) biometanu na rok 2040 z perspektywą 8 miliardów m(3) na rok 2050 (potencjał około 9 miliardów m3).

- Naszym celem jest doprowadzenie do uznania biometanu za realną przyszłą alternatywę dla gazu ziemnego w Polsce i wzmocnienie jego pozycji w projektowanych systemach wsparcia, oraz działaniach ustawodawczych i pozaustawodawczych wzmacniających wykorzystanie biometanu. Jestem przekonany, że biometan jako paliwo częściowo zastąpi paliwa kopalne w sektorach: transportowym, ciepłowniczym oraz przemyśle gazo-chłonnym – wskazał Michał Tarka, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu POB.