Rozporządzenie (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) określa szczegółowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych, w tym dawki tych osadów, które można stosować na gruntach oraz zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których te osady mają być stosowane.

Zmiany w odniesieniu do wcześniej obowiązującego rozporządzenia dotyczą m.in. pobierania próbek i przeprowadzania badań komunalnych osadów ściekowych i gruntów, na których mają być stosowane.

WIOŚ podkreśla, że zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. poz. 257) warunkiem stosowania komunalnych osadów ściekowych jest wykonywanie przez ich wytwórcę badań, o których mowa w § 5 i 6, w tym pobieranie próbek, w akredytowanych laboratoriach w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) - w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwraca też uwagę, że zgodnie z § 4 ust. 4 nowego rozporządzenia: komunalne osady ściekowe w postaci, o których mowa w § 4 ust. 1, wprowadza się do gruntu po przetransportowaniu ich na nieruchomość gruntową, na której mają być one stosowane, nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu.

Ewa Saj

www.wios.warszawa.pl