Pytanie
W momencie zawiązania spółki komandytowo-akcyjnej część akcji została objęta przez wspólnika - spółkę z o.o. Akcje zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny - wierzytelności z tytułów umów pożyczek (wraz z odsetkami oraz kosztami postępowań egzekucyjnych). Wierzytelności te, przed ich przeniesieniem na spółkę komandytowo-akcyjną objęte były w spółce z o.o. odpisami aktualizacyjnymi, nie stanowiącymi podatkowych kosztów uzyskania przychodów.
Kiedy powstanie przychód dla spółki komandytowo-akcyjnej w przypadku spłaty tych wierzytelności przez dłużników?
Co - w momencie uzyskania przychodu z tytułu spłaty - stanowić będzie koszt uzyskania przychodu i czy to będzie koszt o charakterze pośrednim czy bezpośrednim?
Co stanowić będzie przychód i koszt uzyskania przychodu w przypadku dalszego zbycia tych wierzytelności do podmiotu trzeciego (tytułem przelewu)?