Czy w każdym konkretnym przypadku należy powoływać komisję w sprawie katastrofy budowlanej?
Czy Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może powołać jedną komisję ds. katastrof budowlanych z ramienia PINB?

Z treści art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane wynika, że w każdym konkretnym przypadku należy powoływać komisję w sprawie katastrofy budowlanej, a zatem po zaistnieniu zdarzenia (katastrofy budowlanej) powinien być wydany akt powołujący komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
W myśl art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. organ nadzoru budowlanego po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest obowiązany niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Z treści powyższego przepisu wynika, że komisja powinna zostać powołana w każdym konkretnym przypadku. Owszem jej skład może być de facto stały, niemniej jednak formalnie powoływana jest w związku z zaistniałą konkretną katastrofą budowlaną. Wydaje się zatem, że dopiero po zaistnieniu zdarzenia (katastrofy budowlanej) formalnie musi być wydany akt powołania takiej komisji poprzedzający jej działanie.

Tomasz Gawroński