Pytanie
W 2001 r. kupiłem nieruchomość z rozpoczętą budową budynku jednorodzinnego ze swojego majątku odrębnego. W tym okresie prowadziłem działalność gospodarczą w spółce cywilnej. Posiadaliśmy po 50% udziałów. Spółka wystąpiła do starostwa o pozwolenie na rozbudowę tego budynku i zmianę przeznaczenia na budynek handlowy. Spółka otrzymała pozwolenie na budowę, przystąpiła do rozbudowy. Faktury na zakup materiałów i robociznę związaną z rozbudową rozliczaliśmy w Spółce i po oddaniu do użytkowania budynku dokonaliśmy jego wyceny przyjmując za wartość środka trwałego jedynie sumę z zaksięgowanych faktur netto.
Z dniem 31 grudnia 2007 r. Spółka została zlikwidowana. VAT odliczony w związku z rozbudową budynku został przez Spółkę rozliczony i wpłacony do urzędu skarbowego.
Obecnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Nadal jestem właścicielem nieruchomości z budynkiem. Chciałbym wprowadzić tę nieruchomość do ewidencji środków trwałych.
Czy mogę dokonać wyceny przez biegłego i tą wartość przyjąć za wartość początkową tego budynku?
Wartość ustalona przez biegłego będzie kilkakrotnie większa niż wynikająca z poniesionych wydatków.